- Менеджмент - Бесплатно скачать рефераты, шпоры, лекции, реферат

Учёба.name - здесь можно скачать бесплатно рефераты, шпоры, шпаргалки, конспекты, лекции


УЧЁБА.name

Поможем эффективно подготовиться к зачётам, экзаменам и тестам!
У нас вы сможете найти, посмотреть и бесплатно скачать рефераты, шпоры,
шпаргалки, конспекты и лекции по различным предметам!
Скачать рефераты, шпоры, лекции » МенеджментСовременные подходы к формированию антикризисной стратегии промышлен

СОДЕРЖАНИЕ

Введение

1 Современные подходы к формированию антикризисной стратегии промышленного предприятия

2 Анализ подходов к организации стратегического менеджмента на ведущих предприятиях

3 Отдел стратегических исследований и развития как основной ингредиент системы стратегического менеджмента предприятием

Заключение

Список литературы

ВВЕДЕНИЕ

В условиях перехода внешнего окружения на новый уровень изменчивости, характеризующийся высокой степенью неопределенности результатов стратегических и тактических решений, адекватным образом нужно преобразовывать стратегические позиции предприятия. Только путём своевременного выявления и устра

Скачать реферат

Понятие "адаптивность системы управления"

Содержание:

Введение


1. Понятие "адаптивность системы управления"


2. Критерии, принципы, и возможности адаптивной организации

3.Цели контроля результатов деятельности предприятия

3.1Задачи контроля результатов деятельности предприятия


3.2. Модель контроля результатов деятельности

3.3Общая схема технологии контроля результатов деятельности предприятия

Определение контрольных показателей и величин.

Выявление отклонений

Анализ отклонений

Заключение

Список литературы

Введение

В условиях динамичности современного производства и общества, менеджмент должно находит

Скачать реферат

Організація заробітної плати в економічних формаціях, класифікація ї

15

Предмет: ЕКОНОМІКА ПРАЦІ

Тема: ФОРМИ І СИСТЕМИ ОПЛАТИ ПРАЦІ

1. Поняття системи заробітної плати

Організація заробітної плати в економічних формаціях, заснованих на різноманітті форм власності і відносинах наймання роботодавцями (підприємцями) працівників, припускає два основних рівні відносин між працівниками і роботодавцями.

Перший рівень - їхня взаємодія на ринку праці, де визначається ціна робочої сили (по марксистській термінології) чи ціна трудової послуги, наданої працівником роботодавцю. З огляду економічного змісту поняття робоча сила і трудова послуга ідентичні: під ними розуміється здатність працівника до виконання визначених видів робіт (у виді продукції чи послуг). Ціна робо


Скачать реферат

Стадии развития групп

УЛЬЯНОВСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ КОЛЛЕДЖ

КУРСОВАЯ РАБОТА

ПО ДИСЦИПЛИНЕ:

МЕНЕДЖМЕНТ По теме: Формальное и неформальное менеджмент :проблемы сочетания ВЫПОЛНИЛА:

СТУДЕНТКА ГР. 02 МН-1

БРЫКИНА МАРИЯ

ПРОВЕРИЛА:

Никандрова Н.Г.

2005г

Содержание
ВВЕДЕНИЕ

I

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1.

ПОНЯТИЕ ГРУПП И ИХ ЗНАЧИМОСТЬ


Скачать реферат

Понятие управления

Курсовая работа по предмету "Менеджмент"

На тему:

«Формальное и неформальное менеджмент, их особенности и сочетание"

Содержание

Введение. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Глава I. Понятие менеджмента. Признаки, функции и

различия формального и неформального менеджмента. . . . . . . . 4

Глава II. Анализ бюрократических принципов как

Высшей формы проявления формального управления

Сочетание формального и неформального менеджмента. . . . . . .13

Глава III (Заключение). Модели решения проблемы

Сочетания формального и неформального менеджмента. . . . . . .26

Список ис

Скачать реферат

Суть фонду оплати праці та оплати праці в цілому

3

Зміст

Вступ

I. Суть фонду оплати праці та оплати праці в цілому

II. Аналіз фонду оплати праці:


2.1. Дидактичний аналіз фонду оплати праці


2.2. Структурно-динамічний аналіз фонду оплати праці


2.3. Факторний аналіз фонду оплати праці

ІІІ. Визначення резервів, заходи по впровадженню у виробництво

Висновки

Використана література

Вступ

Фонд оплати праці - основна складова частина фонду споживання.

Зарплата становить ту частину суспільного продукту, яка в грошовій формі виплачується працівникам для задоволення їхніх матеріальних і духовних потреб.

На кожному ст

Скачать реферат

Зміст, методи, мета, цілі та завдання фінансового планування

29

ЗМІСТ

ВСТУП 4
РОЗДІЛ
1. МЕТА ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ 6
1.1. Зміст та методи фінансового планування 6
1.2. Мета, цілі та завдання фінансового планування 8
1.3. Зміст фінансового плану та порядок його складання 12

Розділ
2. ФІНАНСОВЕ ПЛАНУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ ПІДПРИЄМСТВА НА ПРИКЛАДІ ВКП "ЧзТІМ" 15
2.1. Загальна характеристика ВКП" Чернівецький предприятие теплоізоляційних матеріалів" і планування на підприємстві 15
2.2. Розрахунок планової суми прибутку 16
2.3. Складання фінансового плану 19
2.4. Оперативне фінансове планування на ВКП "Чернівецький предприятие теплоізоляційних матеріалів" 21

РОЗДІЛ
3.

Скачать реферат

Фінансова стратегія підприємств

52

Міністерство освіти і науки України

Миколаївський університет кораблебудування ім. адм. Макарова

Кафедра економіки та

організації виробництва

Курсова робота

на тему:

Фінансове планування діяльності підприємств

Виконала

студентка 4-го курсу

групи 4418

Іщенко Д.С.

Перевірив

Нейман В.М.


Скачать реферат

Суть японської моделі управління: упор на узгодженість, групову оріє

2

Курсова робота на тему:

Філософські аспекти японської системи управління

ПЛАН

Вступ
Розділ
1. Японська модель управління
1.1 Суть японської моделі управління
1.2 Система управління в Японії
1.3 Основні відзнаки японської системи управління

Розділ
2. Управління по-японські
2.1 Організація управління Sony
2.2 Використання японських методів управління в інших країнах

Висновок
Список використаної літератури
Вступ

Філософія управління є принципами і ідеями, які закладені в основу діяльності всіх організацій. Не маючи чіткої мети, не сформулювавши ясних і зрозумілих принципів, організації приречені на зникнення. Зап

Скачать реферат

Принципи і ідеї філософії управління організацією

ЗМІСТ

Вступ


1. Філософія як тип інтелектуальної діяльності


2. Суб"єкт та об"єкт управління


2.1. Су"бєкт соціального управління


2.2. Соціальний об"єкт управління


3. Принципи соціального управління


4. Специфіка управління в Японії та США


4.1. Специфіка японської моделі менеджменту


4.2. Характеристика американської моделі менеджменту

Висновок

Список літератури

ВСТУП

Наш шлях звивистий, але перспективи світлі. (Мао Цзедун)

Філософія управління - ті принципи і ідеї, які закладені в основу діяльності орг

Скачать реферат

Основные методы оценки

ФИНАНСОВЫЙ РИСК КАК ОБЪЕКТ УПРАВЛЕНИЯ

Финансовый менеджмент постоянно ставит получение дохода в за-висимость от опасности. Риск и барыш представляют собой две взаи-мосвязанные и взаимообусловленные финансовые категории.

Под риском понимается возможная опасность потерь, вытекаю-щая из специфики тех или иных явлений природы и видов деятель-ности человека.

Для финансового управляющего опасность -- это вероятность неблаго-приятного исхода. Различные инвестиционные проекты имеют различную степень опасности, самый высокодоходный вариант вло-жения капитала может оказаться настолько рискованным, что, как пишется, "игра не стоит свеч".

РИСК -- это экономическая категория. Как экономическая ка-тегория он представляет собой вероятность соверше

Скачать реферат

Основные принципы и функции финансового менеджмента